ഡോ. അജയ് ശേഖർ. (2019). ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 122 - 139. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/127