പ്രതിഭ ഗണേശൻ. (2019). ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 233 - 240. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129