രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. (2019). കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 32 - 41. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/134