സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. (2019). ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 140 - 147. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136