സബീനാ ഭാനു.എം. (2019). മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 201 - 208. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/137