ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. (2019). ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 42 - 56. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/138