ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. (2019). അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 210 - 222. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/139