കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. (2019). ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 57 - 64. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/140