രമ്യ പി.പി. (2019). കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 148 - 156. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/141