ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. (2019). മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 65 - 79. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/142