ദിവ്യ കെ. (2019). സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 186 - 200. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/143