ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. (2019). ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 81 - 105. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/145