അക്ഷയ ടി.എസ്. (2019). പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 172 - 185. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/146