ഡോ. ദേവി കെ വർമ. (2019). കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ. മലയാളപ്പച്ച, 7(7), 106 - 112. Retrieved from https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147