സുചേത് പി.ആർ. രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും. മലയാളപ്പച്ച, v. 8, n. 8, p. 220 - 233, 11 Dec. 2019.