ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ. കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 241 - 250, 11 Dec. 2019.