ഡോ. അജയ് ശേഖർ. ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 122 - 139, 11 Dec. 2019.