പ്രതിഭ ഗണേശൻ. ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 233 - 240, 11 Dec. 2019.