രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 32 - 41, 11 Dec. 2019.