സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 140 - 147, 11 Dec. 2019.