സബീനാ ഭാനു.എം. മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 201 - 208, 11 Dec. 2019.