ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 42 - 56, 11 Dec. 2019.