ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 210 - 222, 11 Dec. 2019.