കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 57 - 64, 11 Dec. 2019.