രമ്യ പി.പി. കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 148 - 156, 11 Dec. 2019.