ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 65 - 79, 11 Dec. 2019.