ദിവ്യ കെ. സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 186 - 200, 11 Dec. 2019.