ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 81 - 105, 11 Dec. 2019.