അക്ഷയ ടി.എസ്. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 172 - 185, 11 Dec. 2019.