ഡോ. ദേവി കെ വർമ. കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ. മലയാളപ്പച്ച, v. 7, n. 7, p. 106 - 112, 11 Dec. 2019.