സുചേത് പി.ആർ. 2019. “രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും”. മലയാളപ്പച്ച 8 (8), 220 -33. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/110.