ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ. 2019. “കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 241 -50. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/126.