ഡോ. അജയ് ശേഖർ. 2019. “ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 122 -39. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/127.