പ്രതിഭ ഗണേശൻ. 2019. “ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 233 -40. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129.