രാജേഷ് ചിറപ്പാട്. 2019. “കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 32 - 41. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/134.