സുനിൽ കുമാർ കെ . കെ. 2019. “ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 140 -47. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/136.