സബീനാ ഭാനു.എം. 2019. “മുസ്ലീം സ്ത്രീ : ശരീരം, സമൂഹം.”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 201 -8. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/137.