ഡോ. സനിത എന്‍.ജി. 2019. “ജാതിക്കുമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 42 - 56. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/138.