ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. 2019. “അരയനവോത്ഥാനവും ആധുനികകേരളവും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 210 -22. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/139.