കലേഷ് എം. മാണിയാടന്‍. 2019. “ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 57 - 64. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/140.