രമ്യ പി.പി. 2019. “കേരളീയസ്ത്രീയുടെ ആധുനികത”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 148 -56. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/141.