ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല. 2019. “മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 65 - 79. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/142.