ദിവ്യ കെ. 2019. “സ്ത്രീ, ലൈംഗികത, അധികാരം : പാതിവ്രത്യത്തിന്‍റെ പരിണാമ വഴികൾ”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 186 - 200. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/143.