ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. 2019. “ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 81 - 105. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/145.