അക്ഷയ ടി.എസ്. 2019. “പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ സ്ത്രീ ഒരു സാംസ്കാരികാന്വേഷണം”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 172 -85. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/146.