ഡോ. ദേവി കെ വർമ. 2019. “കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ”. മലയാളപ്പച്ച 7 (7), 106 -12. https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/147.