സുചേത് പി.ആർ. (2019) “രാഷ്ട്രാന്തരീയ പരിസരങ്ങളിലെ ഭാഷാസംഘർഷങ്ങളും സാഹിത്യവും”, മലയാളപ്പച്ച, 8(8), pp. 220 - 233. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/110 (Accessed: 22February2024).