ഡോ. ഇന്ദുശ്രീ എസ്.ആർ (2019) “കേരളീയനവോത്ഥാനവും നാസ്തികത്വവും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 241 - 250. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/126 (Accessed: 15April2024).