ഡോ. അജയ് ശേഖർ (2019) “ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മുലക്കരവും നങ്ങേലിയും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 122 - 139. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/127 (Accessed: 22February2024).