പ്രതിഭ ഗണേശൻ (2019) “ശുചിത്വം —ആധുനികതയും വർത്തമാനവും”, മലയാളപ്പച്ച, 7(7), pp. 233 - 240. Available at: https://mrjc.in/index.php/malayalapachcha/article/view/129 (Accessed: 17August2022).